اهداف و برنامه ها
 
1-برنامه ریزی منابع انسانی:

 برنامه ریزی منابع انسانی می تواند به کاهش هزینه هایی بپردازد که از راه غیبت، ترک خدمت بی اندازه کارکنان، پایین بودن بهره وری، و یک برنامه آموزشی بی ثمر پدید می آیند. به عبارت دقیق تر، مقصودهای برنامه‌ریزی منابع انسانی بدین شرح است:

-کاهش هزینه های منابع انسانی از راه یاری دادن به مدیریت برای پیش بینی کمبودها یا پیش بردهای منابع انسانی، و گام برداشتن در راه اصلاح این تفاوت‌ها پیش از آنکه به صورتی مهار نشدنی و پرهزینه درآیند.

- فراهم آوردن مبنای بهتری برای برنامه‌ریزی و پرورش کارکنان به منظور بهترین بهره گیری ازنگرش های کارکنان

- بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی در کل سازمان

- فراهم آوردن فرصت های بیشتر برای زنان و اقلیت ها در برنامه های توسعه آینده، و کوشش در پی بردن به مهارتهای خاص کارکنان موجود

- برانگیختن افراد به کسب آگاهی بیشتر در مورد اهمیت مدیریت درست منابع انسانی در سراسر رده های سازمانی

- فراهم آوردن ابزاری برای ارزیابی اثر اقدامات و سیاست های کلی برنامه‌ریزی  منابع انسانی جانشین

2- ارتقاء بهره وری و کیفیت زندگی کاری:
  افزایش بهره وری هدفی عمده در بسیاری از سازمان هاست. به طور کلی، بهره وری را برونداد فرد، گروه یا سازمان بخش بر دروندادی که فرد، گروه، یا سازمان برای پدید آوردن آن برونداد نیاز دارد تعریف می کنند. بنابراین افزایش عملکرد کارکنان و کاهش غیبت و ترک خدمت آنان به افزایش بهره وری سازمان می انجامد.

3- ارزشیابی عملکرد

4- برنامه ریزی برای آموزش نیروهای انسانی:
  هر سازمانی به افراد آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. اگر توانائی‌های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد، آموزش ضرورت چندانی ندارد.
 
اطلاعیه ها