اداره حسابداری
 
محمد آل مؤمن

رشته تحصیلی:   کارشناسی حسابداری
       پست الکترونیک:                                            
فاکس:   33361021-038
          تلفن مستقیم:  33361022-038
تلفن داخلی:           275
   آدرس:ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 212

 

 
مهدی حبیب پور

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الکترونیک:                                            
فاکس:   33361021-038
          تلفن مستقیم:     -                 
تلفن داخلی:           231
   آدرس:ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 216

 
علی اسدی پور

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الکترونیک:     asadipour363@gmail.com                                      
فاکس:          33361021-038
          تلفن مستقیم:    -                           
تلفن داخلی:        231           
   آدرس:ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 216

 
محمد عسگرپور

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الکترونیک                             m.asgaripor@gmail.com      : 
فاکس                               038-33361021          : 
           تلفن مستقیم                                          -                      : 
  تلفن داخل :           278                                             
   آدرس:    ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 213

 
سید مرتضی پورموسوی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
     پست الکترونیک:                                      morteza.purmusavi@gmail.com  
فاکس                              038-33361021   :
            تلفن مستقیم                                                     -   : 
   تلفن داخلی:       280                                       
   آدرس:ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 214
  
معرفی:

 
بی شک گسترش مبادلات مالی و اعتباری انسان را هرروز بیشتر از قبل مقید به نظام مند کردن این امور می نماید . نظم و نظام پرداختها و هزینه‌ها در چارچوب قوانین کلی و قرارداهای اجتماعی مبادلات را آسان تر و مدیریت را واقع بینانه تر می نماید .
 شرح مختصر وظایف : ۱- ثبت و صدور کلیه اسناد حسابداری ۲- صدور چک ۳- ثبت دفاتر مالی دانشگاه  ۴- مغایرت گیری حسابهای بانکی ۵-  تهیه و تنظیم ترازهای مالی ۶- اخذ وثیقه های بانکی


 
اطلاعیه ها