مدیر کل امور مالی 


مرتضي رحيمي كاكلكي
                                            سمت:     مدیر کل امور مالی
                               رشته تحصیلی:     کارشناس ارشد حسابداري
                               پست الکترونیک:    rhimi52@yahoo.com                                  
                              فاکس:                   33361021-038
                              تلفن مستقیم:        33361021-038
                              تلفن داخلی:          225
                              آدرس:                   ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 210
اهم وظایف:

- نظارت بر امور مربوط به دریافت و پرداخت‌های نقدی واحد با رعایت کامل دستورالعمل ها و ضوابط.
- نظارت بر حفظ و نگهداری وجوه نقدی، اسناد و اوراق بهادار واحد.
- کنترل و نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد حسابداری خریدها، هزینه ها،‌ دریافتها،‌ پرداختها و صدور چکهای مربوط.
- وصول کمک های مردمی و تهیه سند اعم از نقدی و اهدائی.
- رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و حق الزحمه اساتید برابر مقررات.
- پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی،‌ اداری،‌ رفاهی و غیره براساس ضوابط و مقررات.
- اعلام بدهی دانشجویان و اقدام لازم در مورد وصول آنها.
- پرداخت مالیات و بیمه و سایر بدهی واحد به سازمانهای مربوطه.
- دریافت شهریه از دانشجویان طبق دستورالعمل های صادره.
- تهیه آمار و گزارش فعالیتهای مالی و ارائه آن به مقامات مافوق.
- نظارت بر تهیه قراردادها و احکام قانونی و هرگونه معاملات اعم از خرید یا فروش، اجاره و غیره با شخصیتهای حقوقی و حقیقی با هماهنگی و همکاری اداره حقوقی واحد.
- همکاری با مدیریت طرح و برنامه و بودجه در مورد تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و نظارت بر نحوه  اجرای بودجه و مصرف اعتبارات طبق مقررات و مصوبات ابلاغی.
- تهیه گزارشات و صورتهای مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط.
- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.مدیران امور مالی دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون عبارتند از :

آقای هوشنگ پیر مرادی
مرحوم آقای عبدالعلی هادیان
 آقای نصرت اله بهرامی سامانی
 آقای صادق رفیعی
 آقای علیرضا کیانپور قهفرخی
 آقای حسین جعفری کاکلکی
دکتر بهاره بنی طالبی

فرود جهانبخشياطلاعیه ها