مدیر کل امور مالی 


فرود جهانبخشی
 
                                            سمت:     مدیر کل امور مالی
                               رشته تحصیلی:     کارشناس ارشد مدیریت مالی
                               پست الکترونیک:    fjahanbakhshi2014@yahoo.com                                  
                              فاکس:                   33361021-038
                              تلفن مستقیم:        33361021-038
                              تلفن داخلی:          228
                              آدرس:                   ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 210
اهم وظایف:

- نظارت بر امور مربوط به دریافت و پرداخت‌های نقدی واحد با رعایت کامل دستورالعمل ها و ضوابط.
- نظارت بر حفظ و نگهداری وجوه نقدی، اسناد و اوراق بهادار واحد.
- کنترل و نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد حسابداری خریدها، هزینه ها،‌ دریافتها،‌ پرداختها و صدور چکهای مربوط.
- وصول کمک های مردمی و تهیه سند اعم از نقدی و اهدائی.
- رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و حق الزحمه اساتید برابر مقررات.
- پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی،‌ اداری،‌ رفاهی و غیره براساس ضوابط و مقررات.
- اعلام بدهی دانشجویان و اقدام لازم در مورد وصول آنها.
- پرداخت مالیات و بیمه و سایر بدهی واحد به سازمانهای مربوطه.
- دریافت شهریه از دانشجویان طبق دستورالعمل های صادره.
- تهیه آمار و گزارش فعالیتهای مالی و ارائه آن به مقامات مافوق.
- نظارت بر تهیه قراردادها و احکام قانونی و هرگونه معاملات اعم از خرید یا فروش، اجاره و غیره با شخصیتهای حقوقی و حقیقی با هماهنگی و همکاری اداره حقوقی واحد.
- همکاری با مدیریت طرح و برنامه و بودجه در مورد تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و نظارت بر نحوه  اجرای بودجه و مصرف اعتبارات طبق مقررات و مصوبات ابلاغی.
- تهیه گزارشات و صورتهای مالی در پایان دوره مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط.
- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.مدیران امور مالی دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون عبارتند از :

آقای هوشنگ پیر مرادی
مرحوم آقای عبدالعلی هادیان
 آقای نصرت اله بهرامی سامانی
 آقای صادق رفیعی
 آقای علیرضا کیانپور قهفرخی
 آقای حسین جعفری کاکلکی
دکتر بهاره بنی طالبی

 اطلاعیه ها