اطلاعیه های امور مالی
 • ضوابط امور شهریه
کلیه دانشجویان (اعم از میهمان و دانشجویان واحد) جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات میباید پس از تسویه کامل بدهی خود با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی آموزشی وب سایت دانشگاه نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه امتحان خود اقدام نمایند.
(تسویه بدهی فقط از طریق سایت انجام میگیرد بنابراین دانشجویان از مراجعه مستقیم به امور شهریه خودداری نمایند)
 •   موارد معافیت دانشجو از پرداخت هزینه ی انصراف :

طبق بخشنامه شماره 38/335342 مورخ 4/10/91 در خصوص هزینه انصراف از تحصیل، دانشجویان کلیه مقاطع بابت هزینه انصراف از تحصیل، بایستی معادل یک و نیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی را طبق تعرفه روز پرداخت نمایند.
تبصره یک: دانشجویان اخراجی  با توجه به اینکه اخراج در حکم جریمه آنان تلقی می گردد از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشند. بدیهی است شهریه ثابت و متغیر نیمسالی که در آن اخراج گردیده بایستی دریافت گردد.
تبصره دو: دانشجوی شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون سراسری در همان واحد یا واحد دیگری پذیرفته شود از هزینه انصراف معاف خواهد بود.
موارد مربوط به وقفه و مرخصی تحصیلی بخشنامه 38/335342 مورخ 4/10/91
1-دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که به هر علت در روند تحصیلی آنان وقفه ایجاد شود ویا از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند مشروط به دریافت مجوز برای ادامه تحصیل به ازای هر نیمسال وقفه یا مرخصی تحصیلی، یک دوم شهریه ثابت با تعرفه سال ورود محاسبه و منظور گردد.
2 – دانشجویان کلیه مقاطع که اخراج نبوده و حد اکثر 6 واحد درس باقی مانده داشته باشد و پس از یک یا چند نیمسال وقفه مراجعه نماید( مشروط به دریافت مجوز برای ادامه تحصیل )بدون دریافت  شهریه نیمسالهای وقفه فقط یک دوم شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر نیم سالی که دروس باقی مانده را میگذراند محاسبه شود
  3-دانشجویانی که  با رای کمیته انضباطی در یک یا چند نیمسال از تحصیل محروم شوندبه ازای هر نیمسال محرومیت آنان یک دوم شهریه ثابت با تعرفه سال ورود محاسبه و منظور گردد.
4-مرخصی تحصیلی خانم های باردار جهت زایمان به مدت یک نیمسال بون اخذ شهریه و احتساب سنوات منظور گردد.

 
 • شهریه دانشجویان متاخر بخشنامه (335342/38) مورخ(4/10/91):

1-برای دانشجوی متاخر در کلیه مقاطع تحصیلی با عذر موجه ( حسب نظر شورای آموزشی مربوطه) بابت نیمسالهای تاخیر یک دوم شهریه ثابت با تعرفه سال ورود محاسبه و منظور گردد.
 • هزینه ی معادل سازی بخشنامه (335342/38) مورخ (4/10/91):
1 – برای معادلسازی دروس گذرانده شده در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به دریافت هزینه نمی باشد.
 2 – یرای معادل سازی دروس گذرانده شده سایر موسسات آموزس عالی مورد تایید برای پذیرش تا 10 واحد درسی ، 5/1 برابر شهریه یک واحد درس نظری و برای بیش از 10 واحد درسی ، هزینه ی معادل سازی برابر است با 2 برابر شهریه یک واحد نظری دوره کارشناسی با تعرفه سال ورود دریافت گردد.
3-دانشجویی که با شرکت مجدد در آزمون سراسری دانشگاه (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه ) در واحد دانشگاهی دیگری ادامه تحصیل می دهد هزینه معادلسازی دریافت نگردد.
هزینه خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان جدید الورود:
مطابق با دستورالعمل هر سال محاسبه و اخذ می شود.
 
 • شهریه ترم تابستان رشته های طرح آموزش معلمان (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی وعلوم تجربی) :
-          ترم تابستان در واحد های دانشگاهی ملزم به اجرای ان از نظر مرخصی همانند نیمسال های اول ودوم سال تحصیلی محاسبه میگردد و عدم شرکت دانشجو در این ترم غیبت تلقی خواهد شد و دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت میباشد
-          دانشجویان رشته های آموزش ابتدایی وعلوم تجربی در صورتیکه در ترم تابستان تا 8 واحد درس اخذ نمایند شهریه ثابت آنان نصف محاسبه می گردد و در غیر اینصورت (واحدهای انتخابی 9 واحد به بالا باشد) شهریه ثابت کامل اخذ میگردد.
 
 • استرداد شهریه: 
اگر دانشجو در نیمسال اول ورود پس ازثبت نام از شروع به تحصیل منصرف و از هیچ کلاس درسی استفاده نکرده باشد شهریه پرداختی وی مسترد میگردد و درصورتیکه کمتر از یک ماه از کلاسهای درسی استفاده کرده باشد نصف شهریه کامل دریافت و بقیه مسترد گردد.

 
 •  شهریه دروس معرفی به استاد :
شهریه دروس معرفی به استاد برابر نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.
 •  چگونگی اخذ شهریه دروس آشنایی با قرآن و وصایای امام (ره) :
1-     چنانچه این درس یا دروس برای اولین بار از طرف دانشجو انتخاب میگردد از اخذ شهریه های ثابت و متغیر خودداری می گردد .« ولی اگر برای دومین بار یا بیشتر است که این درس یا دروس انتخاب میگردد شهریه های متغیر دریافت، اما شهریه ی ثابت دریافت نمی گردد. »
2-     چنانچه همراه این درس یا دروس ،درس یا دروس دیگری توسط دانشجو انتخاب گردد شهریه ثابت و سهریه های متغیر مربوط به دروس غیر از دروس یاد شده بالا بایستی دریافت گردد و اگر برای دومین بار  یا بیشتر است  که درس یا دروس ذکر شده فوق توسط دانشجو انتخاب میگردد شهریه های متغیر این درس یا دروس نیز بایستی دریافت گردد.
 


 • مدارک لازم جهت اخذ تخفیف شهریه
1)      اصل شناسنامه طرفین مشمول تخفیف
2)      مدارک مربوط به اشتغال به تحصیل بستگان در دانشگاه آزاد
3)      دریافت و تکمیل فرم تخفیف از پرتال و یا انتشارات دانشگاه
4)      اصل شناسنامه یا سند ازدواج در مورد همسر دانشجو
5)      ارائه گواهی تحت پوشش از سازمان ها و نهادهای حمایت کننده در خصوص دانشجویان بی بضاعت
6)      فو ت نامه پدر (ارائه اصل شناسنامه دانشجو هنگام مراجعه الزامی می باشد و تنها در صورت مجرد بودن، دانشجو مشمول این تخفیف خواهد شد.)
 
 • افراد واجد شرایط برای اخذ تخفیف عبارتند از :
1)      خانواده هایی که همزمان بیش از یک دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد دارند .
2)      کلیه کارکنان تمام وقت و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی ، همسر و فرزند تحت تکفل آنان
3)       نفرات برتر مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و مسابقات فرهنگی – هنری
4)      دانشجویان ممتاز علمی در هر نیمسال تحصیلی و نفرات برتر آزمون سراسری
5)      دانشجویانیکه در دوره تحصیل به کسب مدال ورزشی نائل می شوند .
6)      داشجویان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان
7)      بیماری های خاص
تبصره:
1)      ضمناً کلیه تخفیفات شهریه طبق مدارک ارائه شده حتی در صورت دارابودن شرایط آئین نامه پیوست با تصویب کمیته تخفیفات قابل اعمال می باشد .
2)      در صورتیکه مدارک مربوط ، ضمیمه فرم تخفیف نباشد به هیچ عنوان رسیدگی نخواهد شد .
3)      در صورتیکه دانشجویانی در یک نیمسال ، شرایط برخورداری از چند تخفیف را داشته باشند بالاترین میزان تخفیف ملاک پرداخت خواهد بود .
تخفیف شامل افراد زیر نمی گردد :
1)      دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده اند . (در نیمسال اول تحصیلی شرط معدل منظور نمی شود .)
2)      دانشجویانی که کل شهریه آنها توسط نهاد و ارگانها پرداخت می شود .
3)      دانشجویان میهمان
** تذکر
زمان تحویل مدارک به امور شهریه پس از انتخاب واحد هر ترم می باشد.
 • شهریه سیستم پاره وقت :
شهریه ثابت و متغیر دانشجویان سیستم پاره وقت برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی ورودی سالهای مختلف مشابه شهریه ثابت و متغیر دانشجویان سیستم تمام وقت خواهدبود.
 
 • شهریه دروس حذفی :
دانشجویانی که پس از ثبت نام و انتخاب واحد و گذشت زمان حذف و اضافه واحدهای درسی،تصمیم به حذف بعضی یا کل دروس انتخابی خود بگیرند با رعایت مقررات پیش بینی شده در آیین نامه آموزشی دانشگاه ،چنانچه به تائید شورای آموزشی واحد برسد،شهریه ثابت و متغیر پرداختی کلیه دروس انتخابی حذفی مسترد نمی گیرد.
 


 

 
اطلاعیه ها