تماس باما

نام و نام خانوادگی: فرهاد خاکسار حقانی
سمت: معاون اداری مالی
مرتبه علمی:دانشیار
تحصیلات: دکتری ریاضی
پست الکترونیک: Haghani1351@yahoo.com  
فکس: 33361021-038
تلفن مستقیم: 33361021-038
تلفن داخلی:  283
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 219
 
نام و نام خانوادگی : فرود جهانبخشی
سمت: مدیر مالی
تحصیلات: کارشناسی و دانشجوی ارشد مدیریت مالی
پست الکترونیک: 
فکس: 33361021-038
تلفن مستقیم: 33361021-038
تلفن داخلی:  230
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد - ساختمان اداری - طبقه اول – اتاق 215

نام و نام خانوادگی: سیامک طهماسبی
سمت: مدیر امور اداری
تحصیلات: کارشناسی مدیریت
پست الکترونیک: Tahmasebi_siamak@yahoo.com
فکس: 33361030-038
تلفن مستقیم: 33361030-038
تلفن داخلی: 216
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 201
 
نام و نام خانوادگی: صادق رفیعی
سمت: مسئول صندوق رفاه 
تحصیلات: فوق ليسانس
فکس: 33361023-038 
تلفن مستقیم: 33361023-038
تلفن داخلی: 270
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – صندوق رفاه دانشجویی –روبروی بانک
اطلاعیه ها